Náš volební program pro komunální volby 2018

V loňském roce jsme spolu s více než 20 tisíci Ostravany vytvořili zcela nový Strategický plán rozvoje města Ostravy fajnOVA na období 2017–2023 s výhledem do roku 2030 (www.fajnova.cz) a pustili se do jeho naplňování. Velmi povzbuzující zkušeností získanou během déle než rok trvající práce na nové městské strategii bylo zjištění, že obyvatelé města ve velkém počtu mají zájem se na fungování a budoucí podobě Ostravy aktivně podílet.

Naší ambicí a společným zastřešujícím strategickým cílem je zvyšování kvality života ve městě tak, aby Ostrava byla atraktivním místem pro život všech generací. Klíčovým faktorem úspěchu (KPI) nového strategického plánu bude zastavení trendu dlouhodobého úbytku obyvatel města a dosažení nulového nebo kladného migračního salda spolu se zvýšením podílu dětí a obyvatel v ekonomicky aktivním věku v demografické struktuře Ostravy.

Ve volebním období 2018-2022 se zaměříme na tyto PRIORITY:

Kvalita životního prostředí

Jakkoliv je nesporné, že se kvalita životního prostředí v Ostravě dlouhodobě a významně zlepšuje, přesto se současným stavem ještě zdaleka nemůžeme být spokojeni. Považujeme zvláště zlepšení kvality ovzduší v Ostravě za klíčový faktor pro rozhodování mladých rodin o dlouhodobém setrvání ve městě, a proto i za náš hlavní úkol. K jeho naplnění směřují zejména následující opatření:

 

 • Budeme dále podporovat výměnu neekologických topenišť v rámci kotlíkových dotací včetně příspěvku z městského rozpočtu (během 1. a 2. vlny již požádalo o dotaci na výměnu kotle přes 1100 Ostravanů)
 • Budeme vytvářet tlak na průmyslové znečišťovatele k další ekologizaci výroby a tím na snižování emisí pod limity z platných integrovaných povolení; k tomu využijeme výsledky projektu inteligentních monitorovacích čidel; nepřipustíme vznik žádného nového průmyslového zdroje znečištění ovzduší
 • Na základě výsledků aktuálně zpracovávané studie jsme připraveni zavést tzv. regulační plány v oblasti dopravy v období smogových situací smogových situací od zimní sezóny 2019/2020
 • Zajistíme pokračování častého nadlimitního čištění komunikací na území města od prachu minimálně v rozsahu zavedeném pro rok 2018
 • Budeme pokračovat v systémové podpoře ekologických forem dopravy ve městě – viz Sekce „Doprava“
 • Usilujeme o urychlenou a úplnou likvidaci starých ekologických zátěží ve městě – naší jednoznačnou prioritou je dokončení sanace lagun Ostramo v podobě umožňující další využití území pro potřeby rozvoje města
 • Zrealizujeme připravené projekty nových městských parků (např. Pustkovecké údolí, Lesopark Benátky, Zámecký park Poruba, Park nad rybníkem ve Výškovicích, Farská zahrada) a obecně podpoříme další rozšiřování zelených ploch ve městě
 • Zajistíme důslednou, pravidelnou a systematickou údržbu a péči o veřejná prostranství a zeleň ve městě; podpoříme projekty na revitalizaci veřejného prostoru a zaměříme se na výsadbu kvalitní zeleně vhodné pro konkrétní stanoviště
 • Současný systém nakládání s odpady ve městě  upravíme ve vazbě na nové podmínky o omezení skládkování a novelu zákona o odpadech; podpoříme opatření k zvýšení třídění odpadů pro jejich další využití, jakož i opatření pro předcházení samotného vzniku odpadů
 • Zlepšíme kvalitu vody v řece Ostravici dokončením stavby velkého kanalizačního sběrače B a zrušením volných kanalizačních výustí; tím dále zpřístupníme řeku pro rekreační účely
 • Budeme pokračovat v co největší informovanosti o stavu životního prostředí v Ostravě, a projektech k jeho dalšímu zlepšování; nový ekologický web města zdravaOVA.cz rozšíříme o další funkce a aplikace podporující chování šetrné k životnímu prostředí
 • Zmírníme dopady extrémních teplot ve městě budováním vodních prvků (kašny, jezírka, mokřady, tůně), revitalizací rybníků, zatravňováním tramvajových pásů, zastíněním veřejných prostranství apod.
 • Prosadíme projekty zadržující vodu v krajině
 • Vybudujeme síť udržovaných veřejných toalet zdarma

Doprava

Jakkoliv Ostrava díky historicky bohatě naddimenzované dopravní infrastruktuře zatím netrpí akutními problémy s průjezdností, tak jako mnohá jiná velká města, neustále rostoucí počet osobních automobilů i zvyšující se nároky na frekvenci i komfort cestování se projevují v rostoucí hustotě provozu i v našem městě. S tím narůstá i negativní vliv dopravy na životní prostředí. Samostatným problémem je zvyšující se deficit parkovacích míst.

 

 • Usilujeme o co nejrychlejší dokončení Prodloužené Rudné a o včasnou přípravu a zahájení realizace tzv. Severního spoje
 • V rámci ekologizace MHD vybudujeme (v případě úspěšného procesu EIA a ÚR) prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. porubský obvod a vyhodnotíme proveditelnost nové tramvajové trati do průmyslové zóny Hrabová;
 • Budeme pokračovat v modernizaci a odhlučnění stávajících tramvajových tratí; tam, kde to místní poměry umožní, budeme využívat travnaté tramvajové pásy
 • Provedeme generační obměnu vozidel MHD – nová vozidla přinesou vyšší úroveň komfortu i bezpečnosti; do roku 2020 navíc Dopravní podnik Ostrava vyřadí z provozu autobusy s dieselovými motory
 • Zrealizujeme projekt inteligentního řízení křižovatek – ambicí je zrychlit průjezd vozidel MHD
 • Vybudujeme síť odstavných P+R a P+W parkovišť na hlavních příjezdových trasách do města v blízkosti MHD
 • Zvýšíme kapacitu parkování ve městě budováním parkovacích domů, podzemních parkovišť, nových podélných stání u zúžených nebo jednosměrných komunikací apod.
 • Připravíme a prosadíme projekty zahloubení kapacitních komunikací Bohumínské a Místecké – kromě příspěvku ekologii tím město získá nový kvalitní veřejný prostor
 • Dopravní situaci v centru města zjednoduší rekonstrukce Náměstí Republiky (nová kruhová křižovatka) a nové dopravní propojení historického centra, Nové Karoliny a Dolních Vítkovic
 • Budeme usilovat o urychlení elektrifikace železniční trati Ostrava – Frýdek Místek
 • Připravíme a zrealizujeme projekt využití železniční vlečky AWT pro spojení turistických cílů střed města – DOV – ZOO
 • Budeme pokračovat v postupné náhradě vozidel magistrátu, městských obvodů a městských organizací za vozidla bezemisní nebo nízkoemisní (elektro, CNG)
 • Budeme pokračovat v budování páteřních cyklostezek propojujících město včetně infrastruktury pro cyklisty
 • Rozšíříme bikesharing, který je v současné době pilotně ověřován v širším historickém centru města, do dalších částí města
 • Podpoříme rozvoj služby veřejného sdílení ekologických automobilů – carsharingu

Vybudujeme atraktivní Muzeum dopravy v blízkosti Hlavního nádraží, investici spojíme s modernizací a estetizací celého přednádražního prostoru

Podpora zaměstnanosti a podnikání

Aktuální míra nezaměstnanosti v Ostravě klesla pod 6 % a je nejnižší za posledních 20 let, v evidenci je navíc bezmála 6 tisíc volných pracovních míst, další kontinuálně vznikají. Jsme si nicméně vědomi rizik vyplývajících ze specifické struktury lokální ekonomiky města i rizik možného ochlazení ekonomiky globální. Podpora zaměstnanosti a podnikání je proto pro nás další důležitou prioritou i pro další komunální období. Těší nás v této souvislosti vítězství Ostravy  v celostátní soutěži Město pro byznys v ČR za rok 2017, stejně jako umístění na 6. příčce mezi všemi evropskými městy do 500 tisíc obyvatel v žebříčku „Měst budoucnosti“ dle agentury FDI (Financial Times). Chystáme tyto intervence:

 • Budeme pokračovat v obsazování strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov  s upřednostněním investorů přinášejícím vyšší přidanou hodnotu, vlastní vývoj a také diverzifikaci, a to bez negativního dopadu na životní prostředí
 • Dokončíme přípravu a prodej nové průmyslové zóny Ostrava-Hrušov (35 ha)
 • Rozšíříme infrastrukturu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) o další (pátou) multifunkční budovu
 • V rámci ITI ostravské aglomerace vytvoříme finanční nástroj – fond na podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro malé a začínající podnikatele
 • Rozšíříme kapacitu i vybavení úspěšně zavedeného řemeslného inkubátoru Fajna Dílna

Podpora kvalitního vzdělání

Jsme si dobře vědomi stále ještě horší vzdělanostní struktury obyvatel Ostravy v porovnání s dalšími metropolitními městy v ČR. Současně platí, že nabídka kvalitního a rozmanitého vzdělávání ve všech stupních je jedním z důležitých faktorů pro rozhodování lidí o výběru místa pro život. Základním předpokladem kvalitního vzdělávání je kvalita učitelů.

 

·       Podpoříme rozvojové projekty ostravských VŠ, zejména projekt nové Fakulty umění a Centra zdravého pohybu OSU

·       Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou podpoříme vzdělávací programy pro studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a propojíme je se ZŠ a MŠ v Ostravě

·       Zachováme síť školních psychologů a poradců vytvořenou v rámci projektu „Podpora rovného přístupu ke vzdělání“

·       Budeme pokračovat v rozvoji městského grantového programu na podporu talentů

·       Nadále budeme poskytovat městská stipendia pro vysokoškolské studenty a podporovat bilingvní výuku na MŠ a ZŠ

·    Podpoříme a budeme rozvíjet technické a řemeslné vzdělávání na MŠ a ZŠ budováním přírodovědných a technických učeben a podporou jejich spolupráce s centry vědy a techniky (Svět techniky, MSIC, řemeslný inkubátor Fajna Dílna, Planetárium)

·       Vytvoříme platformu centralizovaných informací pro ředitele ZŠ a MŠ pro snížení jejich administrativní zátěže

·       Vytvoříme projekt „Odborníci do škol“, který umožní větší vazbu odborníků z různých profesí na mateřské a základní školy

 

 • Posílíme vazby škol na zaměstnavatele s cílem motivovat děti profesním směrem vedoucím k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce

Bezpečnost ve městě

Přes významný pokles kriminality během uplynulých let je potřeba pocitu vyššího bezpečí jednou ze subjektivně vnímaných nejvyšších priorit občanů našeho města. K dalšímu zvýšení bezpečnosti ve městě provedeme tato opatření:  

 • Zvýšíme počet a akceschopnost strážníků městské policie v ulicích
 • Budeme pokračovat v nadstandardní podpoře sborů dobrovolných hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) nezřizovaných městem
 • Rozšíříme současný městský kamerový systém o nová kamerová stanoviště na základě vyhodnocení požadavků městských obvodů i občanů
 • Rozšíříme úseková měření rychlosti do dalších míst, která jsou z pohledu dopravy pro občany nebezpečná
 • Bezpečnost ve veřejné dopravě zvýšíme doplněním kamer do všech vozidel MHD a rozšířením počtu asistentů přepravy
 • Dokončíme vybavování všech městských bytů detektory požáru/kouře a v závislosti na zdroji tepla také detektory CO – svým rozsahem jde o unikátní projekt v ČR

Ve spolupráci s HZS a dalšími složkami IZS zrealizujeme výukově preventivní projekt pro děti i dospělé Městečko bezpečí

Sociální oblast, bydlení a zdravotnictví

Příznivý vývoj hospodářství a úspěšně pokračující transformace lokální ekonomiky se projevují v růstu nabídky pracovních míst i zvyšování reálných příjmů obyvatel města. Tyto faktory umožňují absorbovat postupující útlum tradičních průmyslových oborů v regionu, a to bez závažných sociálních otřesů. Bylo by ovšem neprozíravé ignorovat možná rizika vyplývající ze specifik demografické a sociální struktury města zvlášť pro případ náhlého kolapsu některého z významných zaměstnavatelů nebo nastoupením negativní fáze hospodářského cyklu. Přes růst reálných příjmů je pro významnou část Ostravanů nedostupné řešit potřebu vlastního bydlení pořízením vlastní nemovitosti, rostou však jejich nároky na kvalitu bydlení. Specifickou oblastí, kterou musíme začít lépe řešit, je problematika sociálně vyloučených lokalit.

 

 • Nebudeme zvyšovat daně a místní poplatky, které jsou v kompetenci města
 • Nedovolíme změkčení restrikce hazardu ve městě dle stávající obecně závazné vyhlášky
 • Budeme pokračovat v zásadní modernizaci a rekonstrukci Městské nemocnice a dalších zařízení města poskytujících zdravotní a sociální služby, aby patřily ke špičkovým zdravotnickým zařízením v České republice
 • Budeme stavět nové nájemní byty s cílem zvýšit nabídku kvalitního nájemního bydlení a současně motivovat privátní stavebníky; naším cílem je alespoň 200 nových městských nájemních bytů v nadcházejícím volebním období s preferencí mladých rodin a seniorů
 • Zvýšíme kapacitu kvalitního bydlení pro seniory různého typu minimálně o 150 pobytových míst
 • Podpoříme úsilí městských obvodů o vyhlášení bezdoplatkových zón ve vybraných lokalitách
 • Vyhlásíme stavební uzávěru na nové sociální ubytovny a provedeme příslušnou změnu územního plánu
 • Na základě úspěšného pilotního projektu sociálního bydlení zvýšíme počet sociálních bytů v majetku města alespoň na dvojnásobek (tj. min. o 100 bytů)
 • Najdeme dobré řešení pro obyvatele lokality Bedřiška, aby mohli i nadále zůstat ve svých domovech při zvýšení standardu bydlení

Rodinná politika a komunitní život

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli vytvořit rodinnou politiku města, která do té doby v podstatě neexistovala. Přistoupili jsme k tomuto úkolu s jasnou vizí: rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města. Vznikl tak nový dotační program k podpoře prorodinných aktivit a koncepce rodinné politiky do roku 2022, která stanovuje priority města v této oblasti.

 • Budeme nadále rozvíjet dotační program v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je podpořit společenské, volnočasové, kulturní a osvětové aktivity zaměřené na posílení vzájemných rodinných vazeb, rozvoj komunitního života a mezigenerační soužití
 • Zajistíme podporu městských institucí a organizací pro realizaci prorodinných a komunitních akcí – např. formou možnosti využití školních prostor a hřišť v odpoledních hodinách či o víkendech, možnosti zapůjčení zvukové techniky nebo stanů apod.
 • Umožníme komunitám pečovat o veřejný prostor v místě jejich bydliště, a to nejen prostřednictvím dotačního programu na zkrášlení veřejného prostoru, ale i formou podpory ekologických projektů, poskytnutím prostoru pro vznik komunitních zahrad nebo poskytnutím prostoru a prostředků k péči o veřejnou zeleň
 • Zkvalitníme informování občanů o prorodinných aktivitách na území města, a to zejména spuštěním portálu Fajna rodina a komunikací na sociálních sítích
 • Podpoříme aktivity vedoucí ke zlepšení mezigeneračních vztahů – mobilitu rodin, možnost domácí péče o rodinné příslušníky, kteří vyžadují péči jiné osoby, nebo realizaci akcí propojujících generace
 • Budeme podporovat možnosti slaďování profesního života rodičů a potřeb rodiny, a to zejména formou harmonizace pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů zřizovaných městem i u dalších zaměstnavatelů působících ve městě

Podpora kultury a sportu

Ostravská kultura prožívá v posledních letech své zlaté období, jak se shodují komentáře odborné i laické veřejnosti. Je to i díky výrazně navýšeným výdajům na kulturu z městského rozpočtu, které letos poprvé v historii překročí částku 1 mld. Kč. V oblasti sportu Ostrava platí za osvědčeného pořadatele špičkových sportovních akcí evropského i světového formátu, a to i díky vybudované kvalitní infrastruktuře. Naším hlavním cílem je přitáhnout více obyvatel města jak ke „konzumaci“ kulturní nabídky ve městě, tak k aktivnímu sportování, a to napříč generacemi. Vycházíme také z toho, že bohatá nabídka kulturního i sportovního vyžití patří mezi významné faktory pro rozhodování mladých aktivních lidí o místě jejich budoucího života. Uvědomujeme si, že kvalitní kultura a sport vedou k rozvoji vzdělanosti, rozmanitosti, podpoře zdravého životního stylu a k vedení plnohodnotného života.

 • Zahájíme výstavbu prvotřídní koncertní haly se špičkovou akustikou, a to na základě návrhu vzešlého z mezinárodní architektonické soutěže
 • Zrealizujeme přestavbu historické budovy bývalých městských jatek na Galerii moderního umění; z areálu tzv. „nových jatek“ vytvoříme multižánrové kulturní centrum
 • Dotáhneme úspěšně kompletní rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona a DK Poklad
 • Z pavilonu G na Černé louce vybudujeme novou divadelní scénu spojenou se zkušebnou
 • Vybudujeme zázemí klubové fotbalové akademie FAČR v areálu Bazaly
 • Podpoříme finančně i organizačně výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny dle projektu tzv. Černé kostky (investice MS kraje)
 • Podpoříme výstavbu multifunkčních sportovních hal a venkovních sportovišť pro workout či parkour v jednotlivých městských obvodech v souladu s přijatou strategií sportu
 • Udržíme minimálně současný podíl výdajů na kulturu a sport z městského rozpočtu
 • Po dosavadních velmi dobrých zkušenostech uspořádáme Olympijské festivaly pro širokou veřejnost při příležitosti LOH 2020 i ZOH 2022
 • Budeme nadále usilovat o pořadatelství významných sportovních a kulturních akcí evropské a světové úrovně
 • Podpoříme rozvoj spolků a komunit působících ve městě v oblastech kultury a sportu, jakož i talentovaných jednotlivců

Architektonický a urbanistický rozvoj města

Z řady historických důvodů, ale i v důsledku neprozíravosti předchozích vedení města, nebyla kvalitní architektura a urbanismus, až na ojedinělé výjimky, v centru pozornosti novodobých lídrů města. To se projevilo nejenom v absenci architektonicky kvalitních nových staveb, ale také v nedostatečné péči o historicky cenné budovy ve městě a o veřejný prostor.  Rádi bychom proto navázali na naše čtyřleté úsilí o architektonický a urbanistický rozvoj města.

 • Budeme pokračovat v nově zavedené praxi architektonických soutěží na významné veřejné stavby; největší současnou výzvou je mezinárodní architektonická soutěž na novou koncertní halu
 • Mimořádnou pozornost budeme věnovat zástavbě proluk v historickém centru města
 • Požadavek kvalitní architektury budeme uplatňovat i u staveb privátních investorů; v případech, kdy investor pro svou stavbu hodlá získat městské pozemky, bude toto smluvní podmínkou
 • Jako organizační předpoklad pro kvalitnější řízení urbanistického rozvoje města vytvoříme Kancelář pro městské plánování vyčleněním vybraných agend odborů ÚHASŘ a OSR mimo magistrát (obdoba IPR Praha)
 • Máme ambici vrátit život komplexu budov bývalého MD Ostravica-Textilie, jakožto jedné z dominant „staré“ Ostravy, která již desítky let chátrá. Aktuální vývoj dlouhodobého sporu s původním developerem otevírá nové příležitosti k řešení lokality včetně náměstí Edvarda Beneše s významnou rolí města
 • Budeme pokračovat v záchraně historicky cenných objektů ve městě. Na rekonstrukci bývalých městských jatek naváže rekonstrukce památkově chráněné Grossmannovy vily, Židlického vil a další; vedle toho navýšíme částku pro granty poskytované neveřejným subjektům jako příspěvky na opravy a obnovu památkově chráněných a architektonicky hodnotných objektů
 • Zahájíme revitalizaci Náměstí republiky a přeměny ulic 28. října a Opavské na městské bulváry
 • Vybudujeme náměstí Ostrava-Jih
 • Zahájíme výměnu městského mobiliáře v hodnotnějším provedení na základě soutěže
 • Prosadíme zásadní omezení nežádoucí reklamy ve městě (tzv. reklamního smogu – nevzhledné fasády, lavičky, odpadkové koše, sloupy) formou vydání obecně závazné vyhlášky města
 • Zahájíme činnost Kanceláře pro dočasné využití (volných prostor) jako výstupu mezinárodního projektu Refill

Efektivní a transparentní správa města, Participace

V současném volebním období jsme provedli řadu zásadních opatření směřujících k úsporám neproduktivních nákladů, zvýšení transparentnosti a zlepšení hospodaření města, městských organizací i firem. Důkazem je mj. několikeré zlepšení mezinárodního ratingu od agentury Moody’s až na nejvyšší možnou úroveň v rámci ČR (a1/pozitivní), snížení zadlužení města na polovinu výchozí úrovně (v přepočtu na obyvatele jde o nejnižší dluh mezi velkými městy v ČR), zdvojnásobení dotací městským obvodům, ale také snížení počtu různých honorovaných „politických funkcí“ o více než čtvrtinu. V tomto úsilí a trendu budeme dále pokračovat.

 • Budeme pokračovat v optimalizaci fungování městských společností včetně jejich slučování v odůvodněných případech. Po již provedených fúzích společností Ovanet a Ovacloud, OIS a Ostravských výstav a Domů kultury Poklad a Akord je na řadě příprava sloučení Janáčkovy filharmonie s Domem kultury města Ostravy
 • V rámci zlepšení služeb pro občany i s cílem dlouhodobé úspory nákladů připravíme k realizaci projekt nového moderního střediska administrativních činností magistrátu, které nahradí všechna dnes rozptýlená lokální střediska převážně v pronajatých prostorách
 • Naším cílem je zefektivnění výkonu veřejné správy i zjednodušení života občanů – klíčem k tomu je umožnit vyřizování různých agend elektronickou cestou nebo např. snížení počtu stavebních úřadů ve městě
 • Udržíme i nadále nízkou úroveň zadluženosti města jako pojistku a rezervu pro období negativní fáze hospodářského cyklu
 • Budeme pokračovat v nastoupeném trendu snižování neproduktivních nákladů na chod magistrátu, městských organizací a firem. Zvláštní pozornost budeme věnovat tzv. veřejným zakázkám malého rozsahu a nákladům na externí služby

Budeme podporovat všechny smysluplné formy participace občanů na správě města a komunitní život ve městě

Image města

Navenek zůstává pověst Ostravy bohužel stále ještě horší, než je současná realita života. To negativně ovlivňuje zájem o město z pohledu turistů, studentů, podnikatelů i potenciálních budoucích residentů. Tyto historicky dané předsudky se daří měnit jen velmi pozvolna, navzdory úsilí, které do této oblasti vkládáme.

 • Budeme usilovat o získání některé z centrálních institucí do Ostravy. Jsme jediným velkým městem v ČR bez instituce celostátního významu
 • Prosazujeme přeřazení Ostravy v rámci připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ z kategorie „aglomerace“ do kategorie „metropole“ (vedle Prahy a Brna)
 • Po úspěšné participaci na mezinárodních projektech „Refill“ a „In Focus“ se zapojíme do dalších evropských projektů spolupráce měst s cílem získání zkušeností i mezinárodní prestiže
 • Vedle pořádání významných kulturních a sportovních akcí se více zaměříme na mezinárodní kongresovou turistiku. Dobrými příklady jsou Kongres Světové zdravotnické organizace (2017) nebo Mezinárodní konference bloggerů a youtuberů TBEX (2018)
 • Budeme nadále prezentovat Ostravu na evropských veletrzích investičních příležitostí MIPIM a ExpoReal
 • Zavedeme profesionální marketingové řízení značky OSTRAVA!!!